No4183模特唐安琪江浙沪旅拍黑色缕空情趣连体衣秀火辣身材诱惑写真70P唐安琪秀人网

No4183模特唐安琪江浙沪旅拍黑色缕空情趣连体衣秀火辣身材诱惑写真70P唐安琪秀人网

 若懊,栀子豆豉汤。里之真阴既虚,故阳邪以盛,入而乘阴,是以脉入于内,其病在里,法当下之。

发热,发少阳汗,谵语者,死。发热不解,呕吐不利,心下痞硬,大柴胡汤。

 又老弱又血气两虚之人,有下证者,亦用大柴胡下之,不伤元气。 盖由热气冲膈肝肺故耳。

非茵陈,不能除黄胆。若下,若发汗,小便数,大便硬者,与承气汤和之,谓津液内竭也。

持脉者轻手循之,曰举。其经标本,心与肾。

 非桃仁承气,不能破下焦之瘀血。临病之际,宜详审焉。

Leave a Reply